6 Baseyna St., "Mandarin Plaza", 8th floor

Kyiv, 01004, Ukraine

tel.:+38 044 284 12 89

fax:+38 044 284 12 83


Oleg Ustenko: "The oligarchic model of the economy is still alive" on May 6, 2017

06.05.2017

https://lb.ua/economics/2017/05/06/365639_oleg_ustenko_oligarhicheskaya.html